« Photos Duke Ellington

p. 129, Joe « Tricky Sam » Nanton, X, Coll. Philippe Baudoin

129, Joe « Tricky Sam » Nanton, X, Coll. Philippe Baudoin

Les commentaires sont fermés.